VEGA

Shantel & Bucovina Club Orkestar

Fotograf: Piotr Sapiezynski